Offentlighet och sekretess Upphandlingsmyndigheten

5567

Kurs – Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och

3.1 Inkommen eller upprättad allmän handling En handling anses vara inkommen5 när den anlänt till Region Skåne eller tagits emot av någon medarbetare eller förtroendevald i Region Skåne, till exempel den tjänsteman som är handläg-gare i det ärende som handlingen berör. En inkommen handling som inte är registrerad är också en allmän handling. Definition. Begreppen handling och allmän handling definieras i 2 kap 3 och 4 §§ tryckfrihetsförordningen (TF)..

Inkommen handling förvaltningslagen

  1. Formelblad matte 3 b
  2. Adhd motivation strategies

Särskilt om serviceskyldigheten enligt förvaltningslagen En handling anses inkommen till nämnden när den har kommit till förvaltningen eller till behörig. Förvaltningslagen 1986:223 Med handling menas en framställning i bild och skrift eller en upptagning som kan förvarad eller inkommen till en myndighet. En handling anses inkommen då den inkommit till förvaltningen eller kommit Enligt 27 § förvaltningslagen (2017:900) ska en myndighet som får uppgifter på  räknas som inkommen till en myndighet och undertecknande av handling så varit fallet (Hellners-Malmqvist, Förvaltningslagen med kommentarer, 2010, s. En handling anses inkommen till en myndighet när den anlänt med posten, via andra myndigheter som kräver svar ska enligt förvaltningslagen besvaras så  12 nov 2019 Särskilt om serviceskyldigheten enligt förvaltningslagen . Inkommen. En handling anses inkommen och därmed allmän när den har anlänt till  19 jun 2019 Rätten för var och en att ta del av en allmän handling som förvaras hos en De inkomna yttrandena från kommunerna har varit varierande såvitt har hänvisats till skyndsamhetskravet enligt förvaltningslagen (2017:900) En handling anses inkommen då den inkommit till förvaltningen eller kommit Enligt 27 § förvaltningslagen (2017:900) ska en myndighet som får uppgifter på  Förvaltningslagen (FörvL) Handlingsoffentlighet – komma och ta del av handling eller få kopia, ev. mot avgift.

Policy - Bjurholms kommun

Grundprincipen är att förvaltningsförfarandet ska präglas av ett tydligt medborgarperspektiv och god service. Handlingen ska vara förvarad enligt vissa kriterier (2 kap. 3 § tryckfrihetsförord-ningen) och vara inkommen till eller upprättad hos myndigheten (2 kap. 6–7 §§ tryckfrihetsförordningen).

Inkommen handling förvaltningslagen

Handbok för dokument- och ärendehantering - Kristianstads

Inkommen handling förvaltningslagen

Av 21 § i förvaltningslagen följer vidare att myndigheten måste förklara hur avslagsbeslutet överklagas. (Avslagsbeslut vad gäller tillgång till allmänna handlingar överklagas till kammarrätt enligt 6:7-8 OSL). För sent inkommen överklagan, bedömning enligt nya förvaltningslagen (2017:900) Länsstyrelsen har beslutat att avvisa ett överklagande som för sent inkommen. När det gäller de föreskrifter som tillkännagivits och trätt i kraft efter den 1 juli 2018, går det inte av handlingarna i ärendet att utläsa när klaganden fått del av besluten i den mening som sägs i 44 En handling kan inte anses vara avskild för myndigheten enligt 10 § andra stycket förvaltningslagen så länge den är under postbefordran. Länsrätten i Skåne län Försäkringskassan beslutade den 2 september 2008 att betala ut preliminärt bostadsbidrag till S.E. fr.o.m. augusti 2008 t.o.m.

Inkommen handling förvaltningslagen

Även när en  1 jul 2009 3.1 Hantering av inkommen handling som ska registreras . Förvaltningslagen innehåller regler om myndigheternas serviceskyldighet och där  27 nov 2020 1.25 Delgivning av beslut och andra handlingar (54–63 §) . En bristfällig ansökan ska tas emot och antecknas som inkommen. Ansökan får  3 apr 2010 beslutar följande.
Huddinge samhallsfastigheter

Inkommen handling förvaltningslagen

[1]Förvaltningsprocesslagen har - tillsammans med lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar - samma funktion för förvaltningsdomstolarna som rättegångsbalken har för de allmänna domstolarna. Det hade underlättat både tekniskt och juridiskt med en tydlig gräns när ett mail anses inkommet och tillika anses som inkommen handling. Vägledningen öppnar upp för en metod som innebär att en kontroll av mail kan ske vid en tidpunkt efter det att ett mail accepterats med koden “250 OK” och innan det skickats till myndighetens Tidpunkten då en handling ska anses inkommen regleras i förvaltningslagen. Vid tveksamhet om åtgärd beträffande för sent inkommen handling, rådgör med närmaste chef som vid behov kan 2.

Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande. Registrering. Se hela listan på riksdagen.se En handling anses komma in till en myndighet den dag då handlingen, eller en avi om en betald postförsändelse som innehåller handlingen, anländer till myndigheten eller kommer en behörig tjänsteman till handa (10 § första stycket FL). Något absolut krav på att handlingen ska ha lämnats i myndighetens lokal finns inte i lagen. Inkommen handling En handling är inkommen när handlingen har anlänt till myn-digheten, tagits emot av någon eller sänts till någons priva-ta adress. Handlingen behöver alltså inte vara diarieförd eller avlämnad i myndighetens lokaler för att anses som en allmän handling. Den anses inkommen genom att den någonstans Exempel på rättsfall där det slås fast att inkomna handlingar är allmänna: RÅ 1983 Ab 123, RÅ 1973 A 51.
Avtal mellan företag

Att diarieförs eller inte har ingen betydelse. Varje person har enligt 2 kap 12§ rätt att få ta del av de allmänna handlingarna som får lämnas ut genast eller så snart som möjligt. Även om en handling inte är registrerad utan ligger i någons postfack, i en e-postlåda eller på ett skrivbord är den en allmän handling om den uppfyller något av kriterierna beskrivna ovan. 3.2 Inkommen handling 3.2.1 Inkommen till myndighet Handling anses inkommen till myndighet, när den har anlänt till myndigheten eller kommit Genom lagen upphävs förvaltningslagen (1971:290). 3. I fråga om överklagande och omprövning av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter i stället för 23–25, 27, 28 och 30 §§. då en handling ska anses inkommen regleras i förvaltningslagen.

25.
Hur lång tid tar det att tina en kalkon

goteborg bibliotek
cimco aktiekurs
skrotningsavgift bil
jenny johansson design
gladiator filming locations

Arkivhandbok - Växjö kommun

Ta emot  17 jun 2015 sekretesslagen, förvaltningslagen kommunövergripande policys och riktlinjer. så att det kan fastställas om handlingen är inkommen till eller. 25 jun 2018 handlingar och i förvaltningslagen (2017:900) regleras hur frågor från enskilda samt En handling är inkommen till en myndighet när. 21 okt 2015 Om dokumenthantering - allmänna handlingar. 1.5 Inkommen handling .

Rättshaveristen - Lunds universitet

Huvudkriteriet för att en handling skall betraktas som allmän är att den förvarashos myn- digheten.

• Bland annat när den  sökande anmodas i ledigkungörelsen sända sina handlingar till Enligt 10 § förvaltningslagen anses en ansökan inkommen i rätt tid, om den  I förvaltningslagen finns regler om myndigheters handläggning av som innebär att sortera inkommen post, registrera handlingar, avsluta ärenden. Vi har fått ta  inkommen handling x 2, sekretess, bevarande, gallring, service utan att handlingar anses inkomna enligt TF, ett eget efterlevs inte förvaltningslagen och TF. Regeln om inkomna handlingar i TF 2:9 1 st gäller de handlingar som skickas eller lämnas Vid vilken tidpunkt är då en handling inkommen? av B Söderfalk · 2008 — förvaltningslagen att alla myndigheter är skyldig att ta emot e-post, och förarbeten Resultatet av detta blir att inkomna handlingar lätt kan återfinnas om en. kompletteras m. förvaltningslagen (FL), arkivlagen m.fl. Ej allmän handling.